074-710902      074-740619

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ปี 65

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจำนง หมานยวง - นายประกอบโสสนุย ม.3

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี