สภาพทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจหลักของตำบลขอนคลาน คือ การประมง สวนยางพารา และสวนปาล์ม นอกจากนี้ยังมีค้าขาย ทำนา ทำสวนมะพร้าว และปลูกผักหมุนเวียน

อาชีพหลัก

ประมง ทำสวนยางพารา สวนปาล์ม

อาชีพเสริม

ค้าขาย ทำนา ทำสวนมะพร้าว ปลูกผักหมุนเวียน