สมาชิกสภา อบต.

นายสกล ทอดทิ้ง
ประธานสภา
  094-3197922

นายประเสริฐ เหมรา
รองประธานสภา
  089-6577008

นายวุฒิชัย โสสนุย
เลขานุการสภา
  082-7314857

นายอรุณ ท้ายวัง
ส.อบต หมู่ที่ 3
  090-0853995

นายประจวบ สู่สม
ส.อบต หมู่ที่ 4
  084-6316017

นายสมวงค์ รักชาติ
ส.อบต หมู่ที่ 4
  0897365681