คลังภาพกิจกรรม

การปฏิบัติงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม โดย นายก อบต.ขอนคลาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

จำนวน   4   รูป