คลังภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมทำขนมไทย เพื่อยกระดับและส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565

จำนวน   7   รูป