กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสกุลรัตน์ ทอดทิ้ง


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางสาวสุนิศา ชายพ่อ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ