กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสกุลรัตน์ ทอดทิ้ง


เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวสุนิศา ชายพ่อ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ