กองสวัสดิการสังคม

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  http://testasp.vulnweb.co

evglkvgv


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
  555-666-0606

นางสาวมติกา ลาวัลย์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  http://testasp.vulnweb.co