หัวหน้าส่วนราชการ

นางสุภาพร นราจิต


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

--ว่าง--


รองปลัด

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นายเจษฎา หยีมะเหร็บ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  088-4449092

นางสาวพรกนก ชูศรีอ่อน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  093-6969596

นางสาววนิดา นาคสง่า


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายธราดล ติ้งดำ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม