หัวหน้าส่วนราชการ

--ว่าง--


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน

นางสาวพิณรัตน์ อารักษาโรจน์


รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

นายเจษฎา หยีมะเหร็บ


นายช่างโยธาปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
  088-4449092

นางสาวพรกนก ชูศรีอ่อน


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
  093-6969596

--- ( ว่าง ) ---


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวลีอานา ปากบารา


เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี


นิติกรปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม