การบริการขั้นพื้นฐาน

1) การคมนาคมขนส่ง

         ถนนลาดยาง            จำนวน 2 สาย 

         1.สายหน้าอนามัยบ้านขอนคลาน หมู่ที่ 3                    กว้าง 5 เมตร ยาว 1,055 เมตร

            (ถ่ายโอนจาก นพค. 45 ปี 2556)

         2.สายราไว-ตันหยงละไน้ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4                  กว้าง 6 เมตร ยาว 3,150 เมตร

         ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 33 สาย

         1.สายขอนคลานตะวันออก-ตะวันตก หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3    กว้าง 4 เมตร ยาว 1,630 เมตร

            (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         2.สายบ้านนายหรี หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1                             กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

         3.สายท่าพาน  หมู่ที่ 1                                              กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร

         4.สายบ้านนายหรี หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2                             กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร

         5.สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1                                 กว้าง 4 เมตร ยาว 613 เมตร

         ุ6.สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วยที่ 2                                 กว้าง 4 เมตร ยาว 957 เมตร

         7.สายบ้านนายเขียน แก้วมณี-หาดราไว หมู่ที่ 2           กว้าง 4 เมตร ยาว 356 เมตร

         8.สายหาดราไว หมู่ที่ 2                                            กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร

         9.สายบ้านนายชวน สมาจุน หมู่ที่ 2                            กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

         10.สายสมปราชญ์-ท่าเรือ หมู่ที่ 2                              กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร

        11.สายสมปราขญ์ หมู่ที่ 2 -ทุ่งปอ หมู่ที่ 3                    กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร

        12.สายหน้ามัสยิดบ้านราไวใต้ หมู่ที่ 2                         กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร

        13.สายบ้านนายประดิษฐ์(สายท่าออก) หมู่ที่ 2             กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร

             (ถ่ายโอนจากโยธาธิการและผังเมือง สตูล)

        14.สายบ้านนายสุชล หลีหมีน หมู่ที่ 2                         กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 

        15.สายสามแยกบ่อหลวง-ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2               กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร

        16.สายบ้านนายดอหรี-นายเฉ็น หมู่ที่ 3                       กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

        17.สายแพบังมูซา หมู่ที่ 3                                         กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

        18.สายมัสยิดบ้านท่าคลอง-ศพด.ขอนคลาน หมู่ที่ 3     กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร

        19.สายท่าเรือ หมู่ที่ 3                                               กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร

              (โอนมาจากโยธาและผังเมือง จังหวัดสตูล)

         20.สายทอนโต๊ะแก้ว     หมู่ที่ 3                                 กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร

                         (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         21.สายสามแยกตลาดนัด-มัสยิดบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 3  กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร

                         (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         22.สายบ้านช่างสมาน หมู่ที่ 3                                    กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร

                             (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         23.สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1                               กว้าง 4 เมตร ยาว 636 เมตร

         24.สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2                               กว้าง 4 เมตร ยาว 902 เมตร

         25.สายหน้า ศพด.ขอนคลาน หมู่ที่ 3                         กว้าง 6 เมตร ยาว 330 เมตร

         26.สายบ้านครูชาลี หมู่ที่ 4                                       กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร

         27.สายบ้านสูหมาดสัน หมู่ที่ 4                                  กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร

         28.สายบ้านอาจารย์มานิตย์-สามแยกโรงเรียนบ้านราไว หมู่ที่ 4 กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

         29.สายบ้านนางสาเปี๊ย-หาดราไว ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 4        กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร

                    (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         30.สายนายยาซีน-ถนนหาดราไว บ้านราไวเหนือ หมู่ที่ 4   กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร

         31.สายบ้านราไวเหนือ-บ้านทุ่งปอ(ซอยที่ถูกลืม) หมู่ที่ 4   กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

         32.สายโรงเรียนบ้านราไว หมู่ที่ 4                                   กว้าง 4 เมตร ยาว 210  เมตร

                   (ถ่ายโอนจาก นพค.45 ปี 2556)

         33. สายบ้านทนายแดน หมู่ที่ 4                                กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร

         ถนนหินผุ                   จำนวน 21   สาย                

          1. สายบ้านนายบุญเลิศ โสสนุย หมู่ที่ 1                        กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

          2. สายบ้านสูบ่าว หมู่ที่ 1                                       กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

          3. สายบ้านนายจรัญ หมีนหา หมู่ที่ 1                           กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

          4. สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 2)                               กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร

          5. สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 (ซอย 3)                               กว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร

          6. สายบ้านนายธวัชชัย ลาวัลย์-ท่ออุโมงค์ หมู่ที่ 2            กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

          7. สายบ้านนายสำราญ โกบแม็ง-นายหนาด ติงหวังหมู่ที่ 2   กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

          8. สายถนนริมคลองสาธารณะที่ดินนายหนอด ติงหวัง-ชายหาดราไว หมู่ที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 365 เมตร

          9. สายท่ออุโมงค์-บ้านนายสมโชค ไชยสงคราม หมู่ที่ 2       กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

         10. สายกุโบร์ บ้านราไวใต้ หมู่ที่ 2                            กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

         11. สายธารสแหม-นายยาหมาด หมู่ที่ 2                      กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร

         12. สายบ้านนายหมาดได๋ หมานยวง -นายประกอบ หมานยวง หมู่ที่ 3   กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

         13. สายบ้านนายทวิ  เทศนอก หมู่ที่ 3                        กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร

         14. สายบ้านนายร่ม ท้ายวัง หมู่ที่ 3                            กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

         15. สายบ้านจำนง หมานยวง-นายประกอบ โสสนุย หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1   กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร

         16. สายบ้านจำนง หมานยวง-นายประกอบ โสสนุย หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร

         17. สายบ้านนายหนอด นวนดำ-นายสัญญา ทองกัน หมู่ที่ 4      กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร

         18. สายบ้านนายชอบ คลังข้อง หมู่ที่ 4                       กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร

         19. สายหาดราไว (ซอย 3)                                     กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร

         20. สายหาดราไว (ซอย 5)                                      กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร

         21. สายหาดราไว (ซอย 6)                                     กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร

2)การไฟฟ้า

        จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง                                       จำนวน 4 หมู่บ้าน

3)การประปา

        จำนวนหมู่บ้านที่ประปาเข้าถึง                                       จำนวน 4 หมู่บ้าน

4)โทรศัพท์

        เสาสัญญาณโทรศัพท์                                                  จำนวน 3 เเห่ง

                     เสาสัญญาน AIS หมู่ที่ 3

                     เสาสัญญาน DTAC หมู่ที่ 4

                     เสาสัญญาน TRUMOVE หมู่ที่ 2

5)ไปรษณ๊ย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งวัตถุและครุภัณฑ์

         ที่ทำการไปรษณ๊ย์อำเภอทุ่งหว้า