สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

1) การศึกษา

      โรงเรียนประถมศึกษา                                                      จำนวน 2 แห่ง

             โรงเรียนบ้านขอนคลาน   หมู่ที่ 3

             โรงเรียนบ้านราไว    หมู่ที่ 4

       กศน.ตำบล

              กศน.ตำบลขอนคลาน  หมู่ที่ 2

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                          จำนวน 2 เเห่ง

              ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน  หมู่ที่ 3

              ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านราไว หมู่ที่ 2

        ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจำมัสยิด                        จำนวน 3 แห่ง

              มัสยิดนูรุดดีน หมู่ที่ 2

              มัสยิดบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 3

              มัสยิดอันเราะห์มาน  หมู่ที่ 4

       ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจำตำบล             จำนวน 1 เเห่ง

2) การสาธารณสุข

              โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                                จำนวน 1 แห่ง

              ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน                                               จำนวน 4 แห่ง

              หน่วยกู้ชีพกู้ภัย  (EMS)                                               จำนวน 1 แห่ง

              สถานพยาบาลเอกชน                                                  จำนวน 1 แห่ง

                    ขอนคลานคลินิก (นางสาวภัญญดา แสงภัคดี) หมู่ที่ 3

              อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                                        จำนวน 98%

3) อาชญากรรม

              ป้อมยามสายตรวจชุมชน                                              จำนวน 1 แห่ง

              เวรยามประจำหมู่บ้าน                                                  จำนวน 1 แห่ง

4) ยาเสพติด

              ผู้เสพสารเสพติด ที่ได้รับการบำบัด                               จำนวน 14 คน

5) การสังคมสงเคราะห์

              เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                                                จำนวน 361 คน

              เงินสงเคราะห์ผู็พิการ                                                  จำนวน 72 คน

              เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์                                            จำนวน 5 คน 

              โครงการเงินอุดหนุน                                                   จำนวน 15 หลัง