074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววนิดา นาคสง่า

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวเพียงดาว สู่สม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจารุวรรณ มาลาสัย

ครูชำนาญการ

นางสาวศิราณี หีมปอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอารียา พยายาม

ครู

นางสาวสายพิณ ณ พัทลุง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวอำพร ภักดีเจริญกุล

ครูชำนาญการ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี