074-710902      074-740619

ทำเนียบบุคลากร

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวฮารีย๊ะ กูนดิน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายวิศรุต ลาวัลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมติกา ลาวัลย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์   สถานที่แนะนำในตำบล   คู่มือประชาชน   พัฒนาชุมชน   จดหมายข่าว
  การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
  การบริหารงานบุคคล
  คำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล
  งานพัสดุ
  จัดซื้อจัดจ้าง
  เกี่ยวกับภาษี